Gata, gång- och cykelväg

En förlängning av Torsgatan kommer att ske tills den når väg 372 i östra delen av Bergsbyn, där Trafikverket så småningom kommer att koppla på en trafikplats. I delprojektet ingår även gång- och cykelvägar med tillhörande belysning.

 

JUST NU

  • Den förlängning av Torsgatan som tidigare nämnts kommer endast att användas som byggväg de första åren. Från väg 372 kommer det inledningsvis att bli en infart för byggtrafik. Den är via före detta Storängesvägen. Dialog förs med trafikverket för att planera säkra in- och utfarter.
  • Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång- och cykeltrafik under byggtiden. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs.
Markarbete

Markarbete

Beredning av marken genom bland annat skogsavverkning samt schakt-och fyllnadsarbeten.
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Planering och dragning av vatten- och avloppsledningar till och från tomten.
Gata, gång- och cykelväg

Gata, gång- och cykelväg

Planering och genomförande av nya gator, gång- och cykelvägar samt tillfälliga byggvägar.
Elnät

Elnät

Planering, ansökningar och genomförande av elleveransen till industritomten.
Värme

Värme

Planering och genomförande för hur värmeledningar ska dras och fungera på industritomten.
Fiber

Fiber

Planering och dragning av fiberledningar till industritomten.