Frågor och svar

Om projektet Northvolt Ett

Hur ser tidplanen ut?

Planeringen och det förberedande arbetet av industritomten kommer att ske i etapper. Spaden sattes i marken sommaren 2018 för den första fjärdedelen av fabriken som beräknas vara klar 2020. Sedan kommer fabriken byggas med en etapp per år, vilket gör den helt utbyggd 2023.

 

Vem ansvarar för det förberedande arbete som sker just nu?

Northvolt, Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har skapat en gemensam projektorganisation kring hur arbetet framöver kommer att bedrivas. En styrgrupp har bildats med representanter för Skellefteå Kraft, Skellefteå kommun och Northvolt. Under den finns en grupp med ansvar för genomförandet, en grupp som ansvarar för avtalen och en som ansvarar för kommunikation.

Hur ser projektorganisationen ut?

Ett 20-tal personer finns i huvudorganisationen. Sedan har varje deluppdrag, som elnät, fiberanslutning, fjärrvärme och annat, sin egen delprojektorganisation.

Vem ska leda detta arbete?

Mikael Lindmark är utsedd till projektledare för genomförandet.

Hur mycket pengar satsar Skellefteå kommun på denna etablering?

Kommunfullmäktige i Skellefteå har beslutat att investera 100 miljoner kronor i infrastruktur i området.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om buller eller andra störningar under bygget?

Kontakta oss via formuläret som du hittar på kontaktsidan.

Hur många arbetstillfällen skapas?

För Northvolt handlar det om 2 000 – 2 500 anställda i Skellefteå.

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt för att anmäla intresse för jobb. Hur gör vi?

Om du vill söka jobba hos Northvolt, anmäl intresse på deras webbplats: www.northvolt.com/career

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt för att hjälpa till med rekrytering. Hur gör vi?

Northvolt kommer att anordna ett pitch-event i Skellefteå under 2018 där företag från kommunen och regionen kan komma och presentera sina tjänster.

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt gällande samarbeten i olika former, vara underleverantör etc. Hur gör vi?

Northvolt kommer att anordna ett pitch-event i Skellefteå under 2018 där företag från kommunen och regionen kan komma och presentera sina tjänster.

Frågor och svar

Om samhälle och infrastruktur

Vi skulle vilja etablera oss i närheten av fabriken, vilka tomter finns tillgängliga?

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 5) eller mejla kundtjanst@skelleftea.se, så hjälper vi dig när det gäller tomtmark i industriområdet.

Vi skulle vilja komma i kontakt med etableringsansvarig i Skellefteå kommun.

Kontakta kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 5), eller mejla kundtjanst@skelleftea.se, så hjälper vi dig till rätt kontakt i hos kommunen.

Hur ser planerna för Norrbotniabanan ut nu? Kommer den att byggas snabbare i och med Northvolts besked?

Regeringen har den 1 juni 2018 fattat ett slutgiltigt beslut om den nationella transportplanen för de kommande tio åren (2018-2029). Det innebär att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018.

Läs mer på sajten Skellefteå Växer: http://vaxer.skelleftea.se/project/norrbotniabanan/

Kommer E4:an att dras om nu när Northvolt fattat beslut kring placering av batterifabrik?

Det är regeringen som utifrån förslag från Trafikverket beslutar om den nationella transportplanen. Planen avgör när och hur stora medel som avsätts för E4. Trafikverkets förslag är att omkring 1 miljard avsätts för satsningar på E4 mellan Skellefteå och Umeå. Förbifart Skellefteå ingår inte i trafikverkets förslag. I de övergripande planerna är målet att transportsystemen ska kännetecknas av effektiva transporter och en god samordning mellan olika typer av transporter, där resurssnåla resor prioriteras. En omdragning av E4 skulle bland annat innebära en effektivisering av den trafik som inte har sin målpunkt i stadskärnan.

Läs mer på sajten Skellefteå Växer: http://vaxer.skelleftea.se/project/e4an-ostra-leden/

Vilka övergripande planer finns för bostadsbyggande inför Northvolts etablering? Hur ska vi fixa alla bostäder?

Skellefteå kommun har planer för bostadsbyggande där vi beräknar att bygga ca 1500 bostäder inom fem år. Planeringen av detta kan komma att revideras under 2018 och 2019 men inga beslut är fattade om det ännu.

Läs mer om planer för bostadsbyggande på sidan Skellefteå Växer: http://vaxer.skelleftea.se/

Vilka nya områden utpekas som möjliga för att bygga bostäder, alltså de som inte är planlagda i dagsläget?

I kartan är de gula områdena exempel på områden som inte är planlagda, men i dagsläget tänkta som bostadsområden. Det kommer förmodligen att bli fler områden aktuella för bostadsbyggande, men de du ser i kartan är planerade enligt Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster).

Hur planerar kommunen för handel och samhällsservice kopplat till byggandet av batterifabriken? Vad finns i detaljplaner och vad finns inte planerat?

Skellefteå kommun arbetar idag med en översyn av den översiktliga planeringen för Skelleftedalen (Myckle – Skelleftehamn). Viss mark i närhet av området finns redan detaljplanerad, men mer måste till. Vad gäller handel, samhällsservice och bostäder ser vi stor påverkan även längre bort från området, i hela kommunen i stort sett. Skellefteå kommun vill växa längs stråk där det finns kollektivtrafik och annan nödvändig infrastruktur.

Vilka nya områden för fritidsverksamhet kommer att utpekas?

Industriområdet utgörs av skogsområden som delvis används för friluftsaktiviteter (cykling, skoter, skidåkning, hästar, promenader etc).  Av den anledningen har Skellefteå kommun inlett ett samarbete med berörda föreningar, främst Bergsbyns sportklubb, för att säkra att såväl tävlingslopp som vardagsrekreation kan fortsätta. I huvudsak kommer det att handla om nya anslutningar och passager för att komma runt industriområdet. Utöver detta utreds också insatser för att kompensera naturförlusterna, exempelvis återställning av Yttreviken och skydd av Kalkbrotten.

Frågor och svar

Om sprängning

Varför behöver man spränga?
 • Den mark som nu ska förberedas som industritomt behöver jämnas ut till en plan yta. På vissa ställen behöver marknivån fyllas upp, medan det på andra ställen behöver schaktas bort. På ställen där berg behöver schaktas bort måste också sprängning göras.
 • I etapp 1 rör det sig om ca 400 000 kubikmeter berg som ska losshållas, krossas och flyttas inom industritomten.
Varför sker sprängningarna på olika dagar och tider?
 • Sprängning sker när ett tillräckligt antal borrhål gjorts klara. Beroende på bland annat antal hål, och djup, tar detta olika lång produktionstid.
 • För en effektiv produktion är det optimalt att göra sprängning precis efter att alla markarbetare avslutat arbetspasset, då området ändå måste tömmas. Därför har de flesta sprängningar skett kvällstid under sommar och tidig höst.
 • Men eftersom sprängningar av säkerhetsskäl måste göras när det är ljust ute kommer senhöstens och vinterns sprängningar att genomföras underdagtid.
 • Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter.
Vad är det för effekter som följer av en sprängning?
 • Vid sprängning av denna typ är en av effekterna att de kan orsaka kast, det vill säga att sten och bitar av berg kastas en bit från själva sprängplatsen. Med anledning av detta måste man spärra av ett säkerhetsområde, inklusive vissa vägar.
 • Vid sprängning av berg uppstår även vibrationer i marken samt luftstötvågor. Dessa avtar med ett ökat avstånd. På det avstånd som bebyggelse finns har de avtagit till nivåer som inte är skadliga för byggnader och anläggningar. Detta bevakas genom kontrollinsatser (se nedan).
Hur kontrollerar projektet att sprängningarna får så lite påverkan som möjligt för närboende?
 • Vibrationsmätning och mätning av luftstötvåg utförs i utvalda mätpunkter. Placeringen är valda utifrån parametrar som avstånd, topografi och liknande, för att härigenom kunna övervaka utbredningen i området i sin helhet.
 • Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att närliggande fastigheter och boenden inte utsätts för allt för höga vibrationsnivåer och att, vid behov, möjliggöra en anpassning av arbetsmetoder.
 • Fasta vibrationsmätare finns på Rudagatan 41, Diktorpsvägen 6, Sagans gränd 5 och Bysmedsgatan 40. Fasta mätare för luftstötvågor finns på Rudagatan 41 och Diktorpsvägen 6.
 • Två stycken temporära vibrationsmätare används på olika fastigheter i Bergsbyn för att ge projektet bättre beslutsgrunder om omfattning eller eventuella ändringar i prioritet mellan mätpunkter.
 • Mätning sker regelbundet vid varje sprängning. Projektet har på så sätt full kontroll på att man ligger inom tillåtna riktvärden.
 • Innan sprängningarna påbörjades har även ett antal förbesiktningar genomförts på hus i Bergsbyn. Både exteriöra och interiöra besiktningar.
Hur har mätvärdena sett ut hittills?
 • De vibrationsnivåer och storlek på luftstötvåg som noterats vid sprängningarna i området har legat långt under de riktvärden som gäller. De bedöms med god marginal ej utgöra risk för skada på befintlig bebyggelse.
Det skakar mycket mer än vad jag förväntat mig?
 • Vi människor är generellt bra på att uppmärksamma vibrationer, och kan känna dem långt innan de utgör risk för skada på hus. Det är därför högst förståeligt om närboende kan uppleva en viss oro och därigenom även ett visst obehag.
Finns det risk för att mitt hus har tagit/tar skada av de vibrationer som känns?
 • Nej, då värdena är långt inom tillåtna riktvärdena finns det ingen risk för att huset skadas.
Är det mer riskfyllt när jag har ett suterränghus? Samt spelar det någon roll om jag har trä-eller tegelvilla?
 • Nej, det spelar ingen roll. Vid fastställande av de riktvärden som används, det vill säga de för vibrationsnivåer och nivåer för luftstötvåg som inte ska överskridas, har hänsyn även tagits till t.ex. mer vibrationskänsliga material, olika typer av grundläggning och liknande.
Är det säkert att vistas i närheten av området vid sprängning? (ex gång- och cykelbanan, skogsvägar etc).
 • Så länge du respekterar avstängningen och eventuella flaggvakter. Det är absolut förbjudet att vistas innanför inhägnaden av verksamhetsområdet.
 • Men är till exempel gång- och cykelvägen norr om väg 372 öppen, så är det heller ingen fara att passera förbi.
 • Sprängningen inleds alltid med att korta signaler ljuder och avslutas med en lång signal.