Varför behöver man spränga?

 • Den mark som nu ska förberedas som industritomt behöver jämnas ut till en plan yta. På vissa ställen behöver marknivån fyllas upp, medan det på andra ställen behöver schaktas bort. På ställen där berg behöver schaktas bort måste också sprängning göras.
 • I etapp 1 rör det sig om ca 400 000 kubikmeter berg som ska losshållas, krossas och flyttas inom industritomten.

 

Varför sker sprängningarna på olika dagar och tider?

 • Sprängning sker när ett tillräckligt antal borrhål gjorts klara. Beroende på bland annat antal hål, och djup, tar detta olika lång produktionstid.
 • För en effektiv produktion är det optimalt att göra sprängning precis efter att alla markarbetare avslutat arbetspasset, då området ändå måste tömmas. Därför har de flesta sprängningar skett kvällstid under sommar och tidig höst.
 • Men eftersom sprängningar av säkerhetsskäl måste göras när det är ljust ute kommer senhöstens och vinterns sprängningar att genomföras under dagtid.
 • Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter.

 

Vad är det för effekter som följer av en sprängning?

 • Vid sprängning av denna typ är en av effekterna att de kan orsaka kast, det vill säga att sten och bitar av berg kastas en bit från själva sprängplatsen. Med anledning av detta måste man spärra av ett säkerhetsområde, inklusive vissa vägar.
 • Vid sprängning av berg uppstår även vibrationer i marken samt luftstötvågor. Dessa avtar med ett ökat avstånd. På det avstånd som bebyggelse finns har de avtagit till nivåer som inte är skadliga för byggnader och anläggningar. Detta bevakas genom kontrollinsatser (se nedan).

 

Hur kontrollerar projektet att sprängningarna får så lite påverkan som möjligt för närboende?

 • Vibrationsmätning och mätning av luftstötvåg utförs i utvalda mätpunkter. Placeringen är valda utifrån parametrar som avstånd, topografi och liknande, för att härigenom kunna övervaka utbredningen i området i sin helhet.
 • Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att närliggande fastigheter och boenden inte utsätts för allt för höga vibrationsnivåer och att, vid behov, möjliggöra en anpassning av arbetsmetoder.
 • Fasta vibrationsmätare finns på Rudagatan 41, Diktorpsvägen 6, Sagans gränd 5 och Bysmedsgatan 40. Fasta mätare för luftstötvågor finns på Rudagatan 41 och Diktorpsvägen 6.
 • Två stycken temporära vibrationsmätare används på olika fastigheter i Bergsbyn för att ge projektet bättre beslutsgrunder om omfattning eller eventuella ändringar i prioritet mellan mätpunkter.
 • Mätning sker regelbundet vid varje sprängning. Projektet har på så sätt full kontroll på att man ligger inom tillåtna riktvärden.
 • Innan sprängningarna påbörjades har även ett antal förbesiktningar genomförts på hus i Bergsbyn. Både exteriöra och interiöra besiktningar.

 

Hur har mätvärdena sett ut hittills?

 • De vibrationsnivåer och storlek på luftstötvåg som noterats vid sprängningarna i området har legat långt under de riktvärden som gäller. De bedöms med god marginal ej utgöra risk för skada på befintlig bebyggelse.

 

Det skakar mycket mer än vad jag förväntat mig?

 • Vi människor är generellt bra på att uppmärksamma vibrationer, och kan känna dem långt innan de utgör risk för skada på hus. Det är därför högst förståeligt om närboende kan uppleva en viss oro och därigenom även ett visst obehag.

 

Finns det risk för att mitt hus har tagit/tar skada av de vibrationer som känns?

 • Nej, då värdena är långt inom tillåtna riktvärdena finns det ingen risk för att huset skadas.

 

Är det mer riskfyllt när jag har ett suterränghus? Samt spelar det någon roll om jag har trä-eller tegelvilla?

 • Nej, det spelar ingen roll. Vid fastställande av de riktvärden som används, det vill säga de för vibrationsnivåer och nivåer för luftstötvåg som inte ska överskridas, har hänsyn även tagits till t.ex. mer vibrationskänsliga material, olika typer av grundläggning och liknande.

 

Är det säkert att vistas i närheten av området vid sprängning? (ex gång- och cykelbanan, skogsvägar etc).

 • Så länge du respekterar avstängningen och eventuella flaggvakter. Det är absolut förbjudet att vistas innanför inhägnaden av verksamhetsområdet.
 • Men är till exempel gång- och cykelvägen norr om väg 372 öppen, så är det heller ingen fara att passera förbi.
 • Sprängningen inleds alltid med att korta signaler ljuder och avslutas med en lång signal.

 

Nyheter & Reportage

Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2019-06-25
Översiktsbilden av området, tagen måndag 17 juni, visar nu byggklara ytor på delar av området. De första barackerna till byggets etablering har kommit på plats och arbetet med själva byggnaderna beräknas påbörjas under sensommaren … Läs mer
Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

2019-06-12
Beskedet innebär att byggandet av Northvolt Ett, Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier, kommer att inledas i augusti … Läs mer
Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2019-04-11
Markarbetet pågår för fullt på Northvolt Ett och nu är det aktivitet på stora delar av de 50 hektar som ska färdigställas som industrimark.
Läs mer
Sprängningar för ledningsgravar påbörjas

Sprängningar för ledningsgravar påbörjas

2019-01-30
På industritomten påbörjas nu mindre sprängningar för de ledningsgravar som behövs. Dessa sprängningar kommer att utföras flera gånger i veckan fram till slutet av augusti … Läs mer
Vägar och leder - Vinter 2019

Vägar och leder – Vinter 2019

2019-01-21
Byggvägen har börjat byggas i östra delen av industriområdet, därför har också Storängesvägen stängts av enligt plan. För att ta sig runt industriområdet finns ett antal alternativ … Läs mer
Aktuellt från markarbetet

Aktuellt från markarbetet

2018-11-23
Under hela hösten har större gräv- och schaktarbeten pågått på den totalt 50 ha stora yta som markbereds i den första etappen. På bilden visas hur området såg ut den 21 november … Läs mer
Informationsmöte Bergsbyn, 22/11

Informationsmöte Bergsbyn, 22/11

2018-11-15
Det har hänt mycket på industritomten sedan den första skogsavverkningen gjordes i juni. Markarbetet är nu i full gång med större gräv- och schaktarbeten för den första etappen, och Northvolt detaljplanerar fabriken … Läs mer
Sprängvarningssystem införs

Sprängvarningssystem införs

2018-10-29
För att informera närboende om när sprängning kommer att ske på industritomten, tillhandahålls nu ett sprängvarningssystem … Läs mer
Med anledning av sprängningen torsdag 25/10

Med anledning av sprängningen torsdag 25/10

2018-10-26
Vi har fått några samtal och mejl från oroliga Bergsbybor om att torsdagens sprängning var väldigt påtaglig för många av de boende … Läs mer

Laddar…