Järnväg, gata, gång- och cykelväg

En förlängning av Torsgatan kommer att ske tills den når väg 372 i östra delen av Bergsbyn, där Trafikverket så småningom kommer att koppla på en trafikplats. I delprojektet ingår även gång- och cykelvägar med tillhörande belysning. Förlängning av järnvägen längs med Torsgatan ska också göras.

 

JUST NU

  • Under avverkningstiden kommer Storängesvägen att hållas öppen för trafik och när markarbetena påbörjas kommer istället Svinmorvägen i västra delen av området att hållas öppen för framförallt gång- och cykeltrafik. Alternativa vägar för att ta sig norr om industriområdet är via Gokartbanan i Furunäs.
  • I takt med att markentreprenören inhägnar arbetsområdet kommer även vissa av de befintliga vägarna genom området att stängas av arbetsmiljöskäl.
  • Den förlängning av Torsgatan som tidigare nämnts kommer endast att användas som byggväg de första åren. Från väg 372 kommer det inledningsvis att bli två infarter för byggtrafik. En infart i höjd med gångbron över väg 372 (Falmyrvägen) som delas med cykel- och gångväg, samt en infart via Storängesvägen. Dialog förs med trafikverket för att planera säkra in- och utfarter samt en sänkt hastighet på sträckan mellan dessa infarter.
Markarbete

Markarbete

Beredning av marken genom bland annat skogsavverkning samt schakt-och fyllnadsarbeten.
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Planering och dragning av vatten- och avloppsledningar till och från tomten.
Järnväg, gata, gång- och cykelväg

Järnväg, gata, gång- och cykelväg

Planering och genomförande av nya gator, gång- och cykelvägar samt tillfälliga byggvägar.
Elnät

Elnät

Planering, ansökningar och genomförande av elleveransen till industritomten.
Värme

Värme

Planering och genomförande för hur värmeledningar ska dras och fungera på industritomten.
Fiber

Fiber

Planering och dragning av fiberledningar till industritomten.