Frågor och svar

Om projektet Northvolt Ett

Hur ser tidplanen ut?

Planeringen och det förberedande arbetet av industritomten kommer att ske i etapper. Spaden sattes i marken sommaren 2018 för den första fjärdedelen av fabriken som beräknas vara klar 2020. Sedan kommer fabriken byggas med en etapp per år, vilket gör den helt utbyggd 2023.

 

Vem ansvarar för det förberedande arbete som sker just nu?

Northvolt, Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har skapat en gemensam projektorganisation kring hur arbetet framöver kommer att bedrivas. En styrgrupp har bildats med representanter för Skellefteå Kraft, Skellefteå kommun och Northvolt. Under den finns en grupp med ansvar för genomförandet, en grupp som ansvarar för avtalen och en som ansvarar för kommunikation.

Hur ser projektorganisationen ut?

Ett 20-tal personer finns i huvudorganisationen. Sedan har varje deluppdrag, som elnät, fiberanslutning, fjärrvärme och annat, sin egen delprojektorganisation.

Vem ska leda detta arbete?

Mikael Lindmark är utsedd till projektledare för genomförandet.

Hur mycket pengar satsar Skellefteå kommun på denna etablering?

Kommunfullmäktige i Skellefteå har beslutat att investera 100 miljoner kronor i infrastruktur i området.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om buller eller andra störningar under bygget?

Kontakta oss via formuläret som du hittar på kontaktsidan.

Hur många arbetstillfällen skapas?

För Northvolt handlar det om 2 000 – 2 500 anställda i Skellefteå.

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt för att anmäla intresse för jobb. Hur gör vi?

Om du vill söka jobba hos Northvolt, anmäl intresse på deras webbplats: www.northvolt.com/career

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt för att hjälpa till med rekrytering. Hur gör vi?

Northvolt kommer att anordna ett pitch-event i Skellefteå under 2018 där företag från kommunen och regionen kan komma och presentera sina tjänster.

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt gällande samarbeten i olika former, vara underleverantör etc. Hur gör vi?

Northvolt kommer att anordna ett pitch-event i Skellefteå under 2018 där företag från kommunen och regionen kan komma och presentera sina tjänster.

Frågor och svar

Om samhälle och infrastruktur

Vi skulle vilja etablera oss i närheten av fabriken, vilka tomter finns tillgängliga?

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 5) eller mejla kundtjanst@skelleftea.se, så hjälper vi dig när det gäller tomtmark i industriområdet.

Vi skulle vilja komma i kontakt med etableringsansvarig i Skellefteå kommun.

Kontakta kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 5), eller mejla kundtjanst@skelleftea.se, så hjälper vi dig till rätt kontakt i hos kommunen.

Hur ser planerna för Norrbotniabanan ut nu? Kommer den att byggas snabbare i och med Northvolts besked?

Regeringen har den 1 juni 2018 fattat ett slutgiltigt beslut om den nationella transportplanen för de kommande tio åren (2018-2029). Det innebär att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018.

Läs mer på sajten Skellefteå Växer: http://vaxer.skelleftea.se/project/norrbotniabanan/

Kommer E4:an att dras om nu när Northvolt fattat beslut kring placering av batterifabrik?

Det är regeringen som utifrån förslag från Trafikverket beslutar om den nationella transportplanen. Planen avgör när och hur stora medel som avsätts för E4. Trafikverkets förslag är att omkring 1 miljard avsätts för satsningar på E4 mellan Skellefteå och Umeå. Förbifart Skellefteå ingår inte i trafikverkets förslag. I de övergripande planerna är målet att transportsystemen ska kännetecknas av effektiva transporter och en god samordning mellan olika typer av transporter, där resurssnåla resor prioriteras. En omdragning av E4 skulle bland annat innebära en effektivisering av den trafik som inte har sin målpunkt i stadskärnan.

Läs mer på sajten Skellefteå Växer: http://vaxer.skelleftea.se/project/e4an-ostra-leden/

Vilka övergripande planer finns för bostadsbyggande inför Northvolts etablering? Hur ska vi fixa alla bostäder?

Skellefteå kommun har planer för bostadsbyggande där vi beräknar att bygga ca 1500 bostäder inom fem år. Planeringen av detta kan komma att revideras under 2018 och 2019 men inga beslut är fattade om det ännu.

Läs mer om planer för bostadsbyggande på sidan Skellefteå Växer: http://vaxer.skelleftea.se/

Vilka nya områden utpekas som möjliga för att bygga bostäder, alltså de som inte är planlagda i dagsläget?

I kartan är de gula områdena exempel på områden som inte är planlagda, men i dagsläget tänkta som bostadsområden. Det kommer förmodligen att bli fler områden aktuella för bostadsbyggande, men de du ser i kartan är planerade enligt Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster).

Hur planerar kommunen för handel och samhällsservice kopplat till byggandet av batterifabriken? Vad finns i detaljplaner och vad finns inte planerat?

Skellefteå kommun arbetar idag med en översyn av den översiktliga planeringen för Skelleftedalen (Myckle – Skelleftehamn). Viss mark i närhet av området finns redan detaljplanerad, men mer måste till. Vad gäller handel, samhällsservice och bostäder ser vi stor påverkan även längre bort från området, i hela kommunen i stort sett. Skellefteå kommun vill växa längs stråk där det finns kollektivtrafik och annan nödvändig infrastruktur.

Vilka nya områden för fritidsverksamhet kommer att utpekas?

Industriområdet utgörs av skogsområden som delvis används för friluftsaktiviteter (cykling, skoter, skidåkning, hästar, promenader etc).  Av den anledningen har Skellefteå kommun inlett ett samarbete med berörda föreningar, främst Bergsbyns sportklubb, för att säkra att såväl tävlingslopp som vardagsrekreation kan fortsätta. I huvudsak kommer det att handla om nya anslutningar och passager för att komma runt industriområdet. Utöver detta utreds också insatser för att kompensera naturförlusterna, exempelvis återställning av Yttreviken och skydd av Kalkbrotten.